Polityka prywatności

Chcąc zapewnić Ci komfortowe korzystanie z naszej strony internetowej, przedstawiamy szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna, dlatego chcemy chronić Twoją prywatność i przekazywane nam przez Ciebie informacje. Przetwarzane dane osobowe chronimy, stosując odpowiednie środki techniczne, m.in. o charakterze programistycznym i organizacyjnym. Na naszej stronie stosujemy technologię szyfrowanej transmisji danych (SSL), gwarantującą bezpieczeństwo Twoich danych identyfikacyjnych.
W naszej Polityce prywatności zawarte są wszystkie kluczowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę.

Administrator strony internetowej www.vet.pl
Administrator strony internetowej:  Vet.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem Vet.pl Sp. z o.o., Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, KRS 0000795054, NIP 1133001223, REGON 383902697, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł (dalej określany jako: my).

DANE OSOBOWE  
Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO, przetwarzanie danych osobowych reguluje Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Vet.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem Vet.pl Sp. z o.o., Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, KRS 0000795054, NIP 1133001223, REGON 383902697, telefon: +48 222 112 112, e-mail: kontakt@vet.pl. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych, możesz to zrobić poprzez:a) pocztę elektroniczną: kontakt@vet.plb) pocztę tradycyjną:  Vet.pl Sp. z o.o., Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
c) telefon: +48 222 112 112.

SPOSÓB I CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Usługi, dla których celów, w oparciu o różne podstawy prawne, przetwarzamy na naszej stronie internetowej różne dane osobowe.


Dobrowolność podania danych osobowych  Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).    

Aktualnie ujawniamy Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
a) Google Ireland Ltd. (Google Cloud, GoogleAnalytics, Google Analytics 360, Fabric Software) - Irlandia (w celu mierzenia ruchu na stronach internetowych, tworzenia statystyk, raportowania o błędach aplikacji)
b) Google Ireland Ltd. - Irlandii (w celu analizowania aktywności Klientów)
c) Google Ireland Ltd. (w tym także Google Adwords, Double Click Search, Double ClickManager, Remarketing Service, Firebase) - Irlandia (w celu mierzenia efektywności kampanii reklamowych, zarządzania kampaniami reklamowymi)
d) Meta Platforms Ireland Limited (w celu popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, pomiarów efektywności kampanii reklamowych, zarządzania kampaniami reklamowymi).

Informujemy, iż:
a) nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany
b) nie stosujemy profilowania
c) nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG
d) nie przekazujemy Twoich danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

Na podstawie RODO możesz:
a) żądać dostępu do Twoich danych osobowych,
b) żądać sprostowania Twoich danych osobowych,
c) żądać usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
f) żądać przeniesienia Twoich danych osobowych.

Jeśli złożysz któreś z wymienionych żądań, niezwłocznie - a w każdym razie w ciągu miesiąca od ich otrzymania - udzielimy Ci informacji o podejmowanych działaniach w odpowiedzi na Twoje żądanie.

W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń, możemy rozszerzyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące, o czym poinformujmy Cię w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania, podając przyczyny opóźnienia.

Zgodnie z art. 15 RODO, przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowe. W przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do Twoich danych osobowych,
b) uzyskania informacji na temat celów przetwarzania Twoich danych osobowych, kategoriach przetwarzanych Twoich danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych, o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych, o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach, jakie przysługują Ci na mocy RODO oraz o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem Twoich danych osobowych poza Unię Europejską;
c) uzyskania kopii Twoich danych osobowych. W tym celu prosimy o zgłoszenie swojego żądania na nasz adres e-mailowy:  kontakt@vet.pl.    

Zgodnie z art. 16 RODO, jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@vet.pl.    

Zgodnie z art. 17 RODO, masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), gdy:
a) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
c) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
d) wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:  kontakt@vet.pl.

Zgodnie z art. 18 RODO, przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku:
a) kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzania Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
d) gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres:  kontakt@vet.pl.

Zgodnie z art. 21 RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym także profilowania, w związku z:
a) przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
b) przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zgłosić pisząc na adres:  kontakt@vet.pl.

 Zgodnie z art. 20 RODO, masz prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi danych osobowych. Twoje dane osobowe udostępnimy Ci standardowo w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie niż wspomniany wyżej, wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie. Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli istnieje taka możliwość techniczna. Jeśli chcesz przenieść swoje dane osobowe, napisz do nas na adres: kontakt@vet.pl.

Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, jakiej udzieliłeś  nam w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Aby dokonać cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, napisz do nas na adres:  kontakt@vet.pl.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Copyright (c) 2024 by Vet.pl Sp. z o.o.
All rights reserved